Cultura divendres 22 gener 2016

Dissolució del Patronat del Museu municipal Josep Castellà i Real


Autor: somsegarra

El Patronat no havia existit mai de forma efectiva. Ara s'ha fet un conveni entre l'Ajuntament dels Prats de Rei i l'A.C.R. SIGARRA, que són qui gestiona realment el museu

Plaça major dels Prats de Rei Autor: Ramon Sunyer

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 19 d'octubre del 2015 va adoptar, per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Aprovar la dissolució inicial del Patronat del Museu municipal Josep Castellà i Real.

Segon.- Publicar el present acord durant un termini de trenta dies en els diaris oficials per al seu examen i formulació de suggeriments i al·legacions.

Tercer.- Aprovar definitivament la dissolució del Patronat del Museu municipal Josep Castellà i Real, pel supòsit que no es formulin al·legacions ni suggeriments durant el termini d'exposició pública.

Quart.- Sol·licitar la baixa d'inscripció del Patronat del Museu municipal Josep Castellà i Real en el Registre d'ens locals de Catalunya i en el Registre d'ens locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

S'obre el termini d'informació pública pel termini de trenta dies hàbils, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran examinar l'expedient i formular els suggeriments i al·legacions que considerin oportunes.  + info (enllaç extern)

Etiquetes: museus josep castellà i real

Ho vols compartir?