Medi ambient dijous, 27 de Octubre de 2016

El Parlament de Catalunya aprova una resolució on s’insta a reconsiderar l’autorització ambiental de la pedrera de Malacara


Autor: PDPAS - AACSMA

La resolució obliga a minimitzar els danys ambientals i l’impacte sobre el paisatge d’Alta-riba i el territori

El Parlament de Catalunya aprova una resolució on s’insta a reconsiderar l’autorització ambiental de la pedrera de Malacara
El Parlament de Catalunya aprova una resolució on s’insta a reconsiderar l’autorització ambiental de la pedrera de Malacara Foto: PDPAS - AACSMA

Ahir, dia 26 d’octubre, la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, presidida per l’Il·l. Sr. Germà Bel, va aprovar, sense cap vot en contra, la resolució que va proposar el grup parlamentari Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) encapçalat per la Il·l. diputada Sra. Hortènsia Grau, per reconsiderar l’autorització ambiental de l’activitat extractiva de Malacara al Municipi d’Estaràs, a fi de prevenir-ne els danys ambientals i l’impacte territorial.

Tal com vàrem exposar als comunicats del dia 19/04/2016 Preocupació a Alta-riba per la instal·lació d’una gran pedrera i del dia 5/05/2016 Rebel·lió i indignació a Alta-riba, el dia 11/04/2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/851/2016, de 22 de gener, per la qual s'atorgava, en execució de sentència, autorització ambiental a l’entramat d’empresarial que configuren l’empresa XAVIKER S.L., d’Almacelles per a l'activitat extractiva a “Malacara” en el terme municipal d'Estaràs (Exp. LA20080047), amb un gran impacte sobre el nucli d’Alta-riba, atès que l’activitat es realitzaria a tant sols 240 metres del nucli d’Alta-riba i per un termini de 28 anys.

Va ser un dia molt important pels veïns d’Alta-riba i la Plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (PDPAS) que aquest tema s’abordés en seu parlamentària i s’aprovés la resolució. En David Miquel, present en la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya com a portaveu de la Plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (PDPAS), va agrair a tots els grups polítics la seva feina, sensibilitat per aquest tema, i suport al nostre territori.

En la comissió es va posar de manifest que el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana d’Aigües actuïn sovint amb una política de mínims, que malgrat estar dins dels marges que estableixen les lleis, les normatives i els reglaments, no són suficients per protegir el patrimoni, el paisatge i els veïns i veïnes d’on es desenvolupen aquestes activitats.
Tanmateix, ahir es va posar de manifest que el Departament de Territori i Sostenibilitat no té una visió global de les activitats extractives de la Segarra ni del país, fet que genera greus mancances ambientals i es demanin poques mesures correctores a les empreses extractives.

El fet de que la pedrera projectada per Xaviker S.L. estigui a 10 metres del pou d’aigua potable que abasteix al nucli d’Alta-riba i per l’administració això sigui un risc acceptable no és suficient per nosaltres, atès que les conseqüències que hauria de demanar a l’empresa extractiva, sobre l’aqüífer haurien de ser zero. En termes generals les mesures adoptades pel departament de Territori i Sostenibilitat i totes les seves direccions generals han estat insuficients. No podem entendre, per exemple, que la fiança de restauració tingui una reducció del 50% pel fet que l’explotació no afecta cap espai protegit; quan afecta la necròpoli medieval de Malacara, el Bassal i la Font d’Alta-riba i el pou de boca del nucli d’Alta-riba, per no dir el paisatge i la intervisualitat dels Castell Sant Miquel d’Alta-riba, Malacara, Santa Fe i Mejanell.

Aspectes que contempla la resolució aprovada a la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de CatalunyaPrimer: Revisar en profunditat tots els impactes ambientals, urbanístics i socials de l’autorització ambiental concedida a l’empresa Xaviker S.L. per la resolució de 26 de gener de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, per l’activitat extractiva “Malacara” de l’aprofitament de pedra calcària situada al municipi d’Estaràs, sector Malacara, en les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250,i 344 del polígon 5 en el paratge anomenat Pla del Mont-Rosà, en relació als aspectes relatius a: Hidrogeologia, tant Torrent de Malacara com els aqüífers; gestió de residus; impacte en els camins rurals i en la carretera LV1005; emissions de partícules; termini de durada de l’explotació a cel obert i de les seves fases; mesures de restauració ambiental de vegetació i boscos, els demés impactes socials i econòmics al municipi i al seu entorn i –així mateix- la insuficiència de les fiances requerides per la restauració futura.

Segon: Obrir un termini de DOS MESOS per consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs així com de vista i audiència a tots els veïns i veïnes interessats i en general de les entitats que es personin com interessades, per tal de recollir al·legacions i observacions que no es van poder recollir en el seu moment, atès que l’expedient es va arxivar inicialment per INCOMPATIBILITAT URBANÍSTICA.

Tercer: Deixar en suspens l’efectivitat de l’autorització concedida en tan no es realitzi la revisió dels aspectes indicats en el punt primer i els demés que resultin del període de consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i amb els veïns i veïnes interessats i entitats que s’hi personin.

Quart: A la vista del resultat de les anteriors actuacions, iniciar – en el seu cas- el procediment de REVISAR D’OFICI L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL concedida.

Ara cal esperar la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i demanar a les administracions implicades la seva execució.

Des de la plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (PDPAS) juntament amb aquelles altres entitats que ens recolzen seguirem treballant pel territori, el paisatge i la preservació del patrimoni.


Aprovacio-resolucio-parlament-27-10-16.pdf

L'activitat extractiva projectada té un gran impacte sobre el nucli d’Alta-riba -
L'activitat extractiva projectada té un gran impacte sobre el nucli d’Alta-riba
Foto: PDPAS - AACSMA
Els veïns van expressar el seu malestar amb l'autorització de la pedrera de Malacara -
Els veïns van expressar el seu malestar amb l'autorització de la pedrera de Malacara
Foto: PDPAS - AACSMA


Font: Plataforma Defensem el Paisatge d'Alta-riba i la Segarra   + info (enllaç extern)

Etiquetes: pedrera malacara parlament de catalunya

Ho vols compartir?