Medi ambient dimarts, 15 de Novembre de 2016

Els veïns d'Alta-riba preparats per revisar a fons l'Autorització de la pedrera de Malacara


Autor: Plataforma Defensem el Paisatge de la Segarra (DPAS)

Publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la resolució sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs.

Els veïns d'Alta-riba preparats per revisar a fons l'Autorització de la pedrera de Malacara
Els veïns d'Alta-riba preparats per revisar a fons l'Autorització de la pedrera de Malacara Foto: Plataforma Defensem el Paisatge de la Segarra (DPAS)

El dilluns 14 de novembre de 2016 s’ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BPOC) número 259 la Resolució 338/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (250-00462/11), Tal com es comentava en la notícia El Parlament de Catalunya aprova una resolució on s’insta a reconsiderar l’autorització ambiental de la pedrera de Malacara del passat 27 d’octubre.

Les diferents revisions i el termini de dos mesos per fer consultes donarà veu als veïns d’Alta-riba i a les diferents associacions que vetllen pel medi ambient i el territori de la Segarra i podran, així, fer les seves aportacions, que el Departament de Territori i Sostenibilitat no havia permès.

En el BOPC es pot llegir textualment: “ADOPCIÓ: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 26.10.2016, DSPC-C 232. La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (tram. 250-00462/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar en profunditat tots els impactes ambientals, urbanístics i socials de l’autorització ambiental concedida a l’empresa Xaviker, SL, per la Resolució del 26 de gener de 2016 de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’activitat extractiva de Malacara, d’aprofitament de pedra calcària, situada a les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 del polígon 5 del sector de Malacara, al pla del Mont-rosà, a Estaràs (Segarra), amb relació a:
1r. La hidrogeologia, tant al torrent de Malacara com als aqüífers.
2n. La gestió de residus.
3r. L’impacte en els camins rurals i en la carretera LV-1005.
4t. Les emissions de partícules.
5è. La durada de l’explotació a cel obert i de les seves fases.
6è. Les mesures de restauració ambiental de vegetació i boscos.
7è. Els altres impactes socials i econòmics al municipi i al seu entorn.
8è. La insuficiència de les fiances requerides per a la restauració.

b) Obrir un termini de dos mesos per a consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i de vista i audiència per a tots els veïns interessats i, en general, per a les entitats que hi compareguin com a interessades, per tal de recollir les al·legacions i observacions que no es van poder recollir en el seu moment, atès que l’expedient es va arxivar inicialment per incompatibilitat urbanística.

c) Deixar en suspens l’efectivitat de l’autorització concedida mentre no es revisin els aspectes a què fa referència la lletra a i els que resultin del període de consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i de vista i audiència amb els veïns interessats i les entitats que hi compareguin.

d) Atenent el resultat de les actuacions a què fan referència les lletres anteriors, iniciar, si escau, el procediment per a revisar d’ofici l’autorització ambiental concedida.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, Germà Bel Queralt

Aquesta nova revisió omple d’esperança que l’activitat extractiva a Malacara, situada a tant sols 10 metres del pou d’aigua potable d’Alta-riba i a 240 metres de distància del nucli d’Alta-riba, no alteri la vida dels veïns d’Alta-riba, i ajudi a preservar el paisatge, la flora, la fauna, els fràgils aqüífers del torrent de Malacara amb els històrics Bassal i la Font d’Alta-riba, i el patrimoni cultural i arquitectònic d’Alta-riba i la Segarra, preservant la intervisualitat dels castells de la zona.

Pou d'aigua del Nucli d'Alta-riba -
Pou d'aigua del Nucli d'Alta-riba
Foto: Plataforma Defensem el Paisatge de la Segarra (DPAS)
Carretera i zona afectada per l'activitat extractiva de la pedrera a Malacara -
Carretera i zona afectada per l'activitat extractiva de la pedrera a Malacara
Foto: Plataforma Defensem el Paisatge de la Segarra (DPAS)

COMUNICAT-PREMSA-PUBLICAT-AL-BOPC-RESOLUCIO-PEDRERA-14-11-2016.pdfFont: Plataforma Defensem el Paisatge d'Alta-riba i la Segarra   + info (enllaç extern)

Etiquetes: pedrera malacara parlament de catalunya

Ho vols compartir?